Fizika

Proqramın məqsədləri

Fizika üzrə bakalavr proqramının məqsədi tələbələrə fizika elmləri sahəsində (mexanika, elektromaqnetizm, termodinamika, optika kimi əsas fizika sahələri və kvant mexanikası, statistik fizika, nisbilik, hissəciklər fizikası, subatomik fizika kimi qabaqcıl fizika sahələri) nəzəri və praktiki bilikləri təmin etməkdir.

Tələbələr yüksək səviyyəli elmi peşələr üçün lazım olan biliklər əldə edəcəklər və təhsil müddətində bir çox bacarıqlarını inkişaf etdirəcəklər:

 • Açıq fikirlilik, maraq və yaradıcılıq;
 • Tənqidi düşüncə;
 • Sosial intellekt nümayiş etdirmək, ətrafla qarşılıqlı ünsiyyəti asanlaşdırmaq və cəmiyyəti anlamaq və ona uyğunlaşmaq;
 • İşin mənasını anlamaq və motivasiya göstərmək;
 • Avtonomiya, uyğunlaşma qabiliyyəti, özünə inam və təvazökarlıq.

Bilik və bacarıqlar

Proqram bir sıra bacarıqların inkişaf etdirilməsini hədəfləyir.

Sahə ilə əlaqəli bacarıqlar:

 • Təcrübi yanaşmanı inkişaf etdirmək (ölçmə və müəyyənləşdirmə, icra, protokolun izah edilməsi, nəticələrin təqdim edilməsi);
 • Nəzəri yanaşmanı inkişaf etdirmək (model təklif etmək, modeli başa düşmək, fərziyyə qurmaq və onları sınaqdan keçirmək);
 • Fizika problemlərini həll etmək və təhlil etmək üçün əsas fizika anlayışlarından istifadə etmək;
 • Fizika problemlərini həll etmək üçün riyazi vasitələrdən effektiv şəkildə istifadə etmək;
 • Fizika problemlərini həll etmək üçün IT alətlərindən effektiv şəkildə istifadə etmək.

Kurikulumlar arası bacarıqlar:

 • Bir problemi və ya vəziyyəti tənqidi şəkildə təhlil etmək;
 • Mövcud resurslardan tənqidi şəkildə istifadə edərək müstəqil şəkildə bilik axtarışı və öyrənmə;
 • Etik qaydalara uyğun olaraq elmi sənəd yazmaq;
 • İctimaiyyət qarşısında özünü ifadə etmək və elmi işin şifahi təqdimatını vermək;
 • Elmi sənədləri oxumaq və başa düşmək.

Güclü tərəflər

Proqramın əsas güclü tərəfi seminarlar və praktiki işlərlə birləşən möhkəm disiplinli təhsil və dəyərli fənlərarası yanaşma (kimya, kompüter elmləri, yumşaq bacarıqlar və s.) üzərində qurulmasıdır.

Nəticələr

Təhsilini başa vurandan sonra tələbələr aşağıdakı bacarıqlara yiyələnəcəklər:

 • Ümumi fizika (maye mexanikası, bərk cism mexanikası, elektromaqnetizm, termodinamika, optika);
 • Qabaqcıl fizika (kvant mexanikası, statistik fizika, nisbilik, maddə fizikası, subatomik fizika);
 • Riyaziyyat (elementar analiz, sonlu ölçülü cəbr, kompleks funksiyalar, Furye analizi);
 • Kimya;
 • Kompüter elmləri (proqramlaşdırma, süni intellekt);
 • Dillər (İngilis və Fransız);
 • Yumşaq bacarıqlar (elmi üslubda yazı bacarığı, CV, idarəetmə).

Karyera imkanları

Proqram Azərbaycanda və ya Strasburq Universitetində, habelə digər xarici magistr proqramlarında müxtəlif ixtisaslar üzrə təhsilə davam etmək üçün lazım olan bilik bazasını təmin edir.

Bundan əlavə, istifadə edilən tədris metodları (çoxlu praktiki iş yerləri, layihələr, təcrübələr) tələbələrin iş dünyasında faydalı ola biləcək bacarıqlar əldə etməklərini təmin edir və beləliklə, külək və günəş enerjisi sənayesində aşağıdakı peşələrə peşəkar inteqrasiyan;n mümkünlüyünü nəzərdə tutur:

 • Təhsil, təlim və tərbiyə;
 • IT (avadanlıq və proqram təminatı);
 • Avtomobil, aviasiya, dəmir yolu və gəmiqayırma sənayeləri; sağlamlıq (xidmətlər, avadanlıq)
 • Sağlamlıq (xidmətlər, avadanlıq);
 • Mədən sənayesi (minerallar, neft)
 • İstehsal sənayeləri;
 • Su, tullantı (tullantıların idarə edilməsi, müalicə, qayta emal).

Tələbələr aşağıdakı vəzifələr üzrə işə götürülmək üçün lazım olan bacarıqlara malik olacaqlar:

 • Texniki tədqiqat meneceri (sənaye tədqiqatı və inkişafı);
 • Elmi tədqiqatlar və fundamental tədqiqatlar üzrə texniki menecer;
 • İstehsal nəzarəti üzrə texniki meneceri;
 • Fiziki ölçmələr üzrə texniki menecer.

KURİKULUM